Vorige week donderdag is de regionale woondeal Zuidoost-Brabant getekend. (Foto: Ramon Mangold)
Vorige week donderdag is de regionale woondeal Zuidoost-Brabant getekend. (Foto: Ramon Mangold)

Woondeal: 45.000 nieuwe woningen in regio Zuidoost-Brabant

Algemeen 314 keer gelezen

SOMEREN -  De provincie Noord-Brabant, 21 gemeenten en 13 woningcorporaties, waaronder Wocom, hebben afgelopen donderdag samen met Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de regionale woondeal Zuidoost-Brabant getekend. Daarmee zetten de partijen zich gezamenlijk in voor de grote opgave om tot en met 2030 ruim 45.000 woningen te bouwen in de regio, waaronder 14.000 sociale huurwoningen.

Met de woondeal wordt de basis gelegd voor een langjarige samenwerking tussen het Rijk, de provincie, gemeenten en corporaties, in nauwe samenwerking met marktpartijen en maatschappelijke partners. Dit partnerschap is van groot belang om uitvoering te geven aan versnelling van de complexe volkshuisvestelijke opgave in de regio. In de periode 2022-2030 moeten er minimaal 45.000 woningen in onze regio, waarvan twee derde betaalbaar, worden gerealiseerd. Ten aanzien van de woningbouwopgave nemen de woningcorporaties de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de volledige opgave in de sociale huur, zoals opgenomen in deze woondeal. Ook dragen zij bij aan de realisatie van middenhuurwoningen, betaalbare koopwoningen, flexwoningen en geclusterde woonvormen voor ouderen.

Recent zijn de natuurdoelanalyses van de Natura2000-gebieden in Noord-Brabant bekend gemaakt. Die hebben een beperking van te verlenen vergunningen als gevolg. Dat maakt de urgentie tot samenwerking alleen maar groter, om vertraging van de woningbouw te voorkomen. De gemeenten nemen tevens hun verantwoordelijk voor deze regionale opgave. Zij zien de corporaties als hun eerste partner bij de realisatie van sociale huurwoningen. Corporaties worden zo beter in positie gebracht bij gebiedsontwikkelingen. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: “In Brabant tekenen we vier regionale woondeals, goed voor de bouw van 130.600 woningen tot en met 2030. Een grote ambitie die dankzij de betrokkenheid van gemeenten, corporaties en marktpartijen haalbaar is. Met deze woningen houden we de dorpen en steden in Brabant leefbaar.” Ook gedeputeerde Erik Ronnes is trots op deze deal. “Ik ben trots op de wijze waarop we samen met gemeenten en woningcorporaties tot afspraken zijn gekomen. Ik zie enthousiasme om aan de slag te gaan. En dat is nodig, want het is een enorme kluif waar we onze tanden in zetten. De urgentie is voor iedereen duidelijk. Natuurlijk hebben we te maken met zaken als rente- en prijsstijgingen en een tekort aan bouwmaterialen en arbeidskrachten. Juist daarom zijn deze regionale woondeals de weg om de woningbouw te versnellen, samen.” 

‘Met deze woningen houden we de dorpen en steden in Brabant leefbaar’

De woningcorporaties zijn klaar om hun aandeel te leveren. De realisatie van ruim 14.000 woningen vraagt echter de nodige creativiteit en doorzettingsvermogen van alle partijen. “Het feit dat we nu als volwaardig partner van de gemeenten, provincie en het Rijk aan tafel zitten, maakt dat we de belemmeringen snel kunnen bespreken en daardoor sneller knopen kunnen doorhakken. Op korte termijn gaan we met de gemeenten het investeringsvermogen van corporaties koppelen aan concrete bouwlocaties en bespreken we een passende grondprijs. In het belang van al die duizenden woningzoekenden móeten we hier een succes van gaan maken”, zegt Luc Severijnen namens de Zuidoost-Brabantse woningcorporaties.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant