Someren heeft wat te kiezen!

Maar wat precies? Met behulp van deze stemwijzer ontdek je welke partijen het beste aansluiten bij jouw standpunten. Zo kun je tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart een gedegen keuze maken. Dus: aan de slag!

Stelling 1

De gemeente moet geld vrijmaken voor het organiseren van frisfeesten.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De Gemeenschapslijst wil dit graag stimuleren om ook voor de leeftijdsgroep tot 18 jaar het nodige vertier aan te bieden. Zonder dat ze geconfronteerd worden met het nuttigen van alcohol. Naast frisfeesten kunnen dat ook andere activiteiten zijn. Natuurlijk kunnen niet alleen jongerencentra maar ook allerlei andere verenigingen activiteiten voor deze doelgroep organiseren. Dat willen we van harte ondersteunen.

Frisfeesten hebben geen zin als de jeugd thuis gewoon alcohol drinkt. De basisverantwoording voor alcoholmisbruik bij jongeren ligt toch op de eerste plaats bij het thuisfront.

Op het moment dat er een concrete aanvraag komt voor het organiseren van frisfeesten kan de gemeente binnen de beschikbare gelden hier geld voor vrijmaken. Dit geldt voor niet-commerciële initiatieven

Frisfeesten passen bij de duidelijke keuze van de PvdA voor alcoholmatigingsbeleid, en al helemaal voor jongeren. De PvdA wil dat stimuleren en daaraan bijdragen; volledig betalen gaat echter een brug te ver. Zelf wel goed voorbeeld geven bij gemeentelijke feesten.

Indien er goede initiatieven komen van bijvoorbeeld jongerencentra dan kunnen we daar aan meewerken. Wij denken niet dat de gemeente hier leidend in moet zijn.

Het is wel belangrijk dat er activiteiten komen voor de jeugd van onder de 18.

Stelling 2

In een nieuwe wijk moeten de toekomstige inwoners een budget krijgen om het openbaar groen zelf in te richten.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De Gemeenschapslijst wil dit alleen als binnen de wijk daarvoor een goede vertegenwoordiging gevonden kan worden zodat er ook een breed draagvlak is voor de inrichting.

Zo zijn en voelen buurtbewoners zich meer betrokken en verantwoordelijk. Tevens heeft men dan meer keuzevrijheid hoe je buurt eruit ziet. Als leuke bijkomstigheid: het kost waarschijnlijk minder.

Deze vorm van meedenken en verantwoordelijkheid pakken in je eigen wijk of dorp juichen wij toe. Dit soort initiatieven zouden zelfs breder mogelijk mogen worden, denk aan gelden voor aankleding of inrichting.

Zeker, en niet alleen dat. Ook verdere ruimtelijke inrichting van de wijk vraagt om een grotere betrokkenheid van toekomstige bewoners. Mensen, en vooral jongeren betrekken bij de planontwikkeling in plaats van inspraak bij de besluitvorming.

Wij vinden niet dat er budget moet zijn om het zelf in te richten, wel dat er in samenspraak met de gemeente wordt gekeken naar de inrichting.

Mogelijkheden mogen er meer zijn inderdaad. Wel inclusief onderhoud in zelfbeheer.

Stelling 3

De gemeente moet in elk dorp een basisschool zien te behouden.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De Gemeenschapslijst vindt het uitermate belangrijk voor de leefbaarheid in de kernen. Wanneer er geen school aanwezig is, zal dat ook een drempel zijn om je daar te vestigen. Daardoor krijgen we straks kernen waarvan de bevolking steeds ouder wordt en waar het verenigingsleven ten dode zal zijn opgeschreven.

Een basisschool is een eerste behoefte om een dorpskern leefbaar te houden. Geen basisschool kan de doodsteek betekenen voor een dorp, omdat de jonge gezinnen dan uitwijken naar een ander dorp waar zo'n voorziening wel is.

Zonder school geen dorp! Zolang de kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd kan worden moet de gemeente alles doen om een school te behouden. Vergaande samenwerkingen tussen scholen onderling kan hier uitkomst in bieden. Een kleine school kan net zo goed een excellente school zijn!

Daar houden wij zeker aan vast, zolang de kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd kan blijven. Daar hebben óók ouders een belangrijke verantwoordelijkheid en rol bij.

Op dit moment is het nog zo en wat ons betreft gaan we er alles aan doen om het zo te houden.

Er moeten in beginsel voldoende kinderen zijn, stimuleert leefbaarheid.

Stelling 4

Doorgaand verkeer door de kernen van de dorpen moet worden teruggedrongen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Vrijwel alle kernen ondervinden hiervan overlast. De Gemeenschapslijst vindt dat passende maatregelen moeten worden onderzocht en daarbij moeten we niet terugschrikken voor experimenten. De Van Dongenstraat in Lierop is het grootste probleem. Het is belangrijk dat we hiervoor in overleg met betrokkenen en de Belangengroep een oplossing vinden.

Minder overlast en meer veiligheid in onze kernen. Hierbij speelt het doorgaand verkeer en behoorlijke rol. Aanpakken dus.

Vooral in Lierop en het centrum (Nieuwendijk) van Someren-Eind is het doorgaande verkeer een probleem. Dit moet wat ons betreft worden teruggedrongen, wetende dat het vaak bestemmingsverkeer is. Dit kan wat ons betreft het beste met fysieke maatregelen ter plekke.

We zullen altijd blijven kijken naar mogelijkheden om kernen te ontzien van doorgaand verkeer. Daarbij speelt ook de bereikbaarheid voor het openbaar vervoer een rol.

Wij denken niet dat de doorstroming in de kernen als probleem wordt ervaren, we moeten er wel voor zorgen dat de verkeersveiligheid voor de zwakkere verkeersdeelnemers wordt gewaarborgd. Geen verkeer door de kernen zal uiteindelijk leiden tot een 'dood 'dorp, dat komt de leefbaarheid niet ten goede.

Indien er haalbare oplossingen zijn, zeker overwegen.

Stelling 5

Als alternatieve starterswoningen voor jongeren zou de gemeente de mogelijkheid voor tiny houses moeten faciliteren.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Tiny houses zijn een uitgelezen kans voor jongeren met weinig vermogen en/of zonder een vast arbeidscontract om een eigen starterswoning te verwerven. In combinatie met de starterslening biedt dit voor veel jongeren een uitgelezen kans.

Leefbaar Someren ziet tiny houses als een tussenoplossing niet als een permanente oplossing.

Wij zijn voorstander van alternatieve woonvormen zoals tiny houses, modulair - en demontabel bouwen. De gemeente moet dit in grondexploitaties mogelijk maken, in de vorm van erfpacht op vooraf afgekaderde kavels. Wildgroei zien wij niet zitten, evenals huizen zonder aansluiting op riool en electra.

Tiny houses is een prima alternatief, voor starters en zeker ook voor anderen die deze vorm van wonen onderschrijven. De gemeente kan hier in initiërend, ondersteunend en faciliterend zijn.

Als er goede inpasbare alternatieven komen of zijn voor starterswoningen , waar behoefte aan is en welke op een goede manier zijn in te passen in een wijk, zijn wij daar absoluut voorstander van.

Belangrijk dat er gekeken wordt naar alternatieve woonvormen voor alle doelgroepen, niet alleen voor starters, ook voor senioren. Doorstroom in de wijk is key.

Stelling 6

De oplossing voor het woningtekort voor jongeren is naast de bouw van starterswoningen zorgen dat ouderen sneller doorstromen naar seniorenwoningen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De Gemeenschapslijst is van mening dat in elke kern steeds voldoende mogelijkheden aanwezig moeten zijn om starterswoningen te kunnen bouwen. In Someren-Eind is ondanks het aandringen van de Gemeenschapslijst al een paar jaar geen mogelijkheid. Wij gaan naast de bouw van starterswoningen ook de bouw van levensloopbestendige woningen, die dus ook geschikt zijn voor ouderen, meer ruimte geven.

Belangrijk. Als we zorgen voor doorstroming, blijven woongebieden ook divers wat betreft de samenstelling. Belangrijk voor een goed woonklimaat.

Deze vlieger gaat in de kerkdorpen niet helemaal op. Doordat ouderen vanuit van oudsher dure woningen doorstromen, deze woningen niet betaalbaar zijn voor jongeren (geen hypotheek, geen huursubsidie), creëer je juist een gat. Een gemeente moet het hele pallet aan woningbouw aanbieden met corporaties zodat woningcarrière echt kan via een tussenstap.

Veel meer alternatieven inzetten ten behoeve van huisvesting jongeren: tiny houses en tiny appartementen. Kleinere huurwoningen en samenwoongroepen. Veel levensloopbestendiger bouwen vanaf de eerste woonbehoefte. En inwoners met ideeën? Van harte welkom.

Dit is absoluut een goede oplossing om voor jongeren naast het bouwen van starterswoningen voldoende woningen beschikbaar te krijgen. Er zijn voldoende ouderen die graag kleiner gaan wonen of kiezen voor een woning die meer bij hun leefsituatie past. Het bevordert ook de leefbaarheid in de wijken, omdat er een meer gemengde samenstelling ontstaat.

Stelling 7

Mensen met een bijstandsuitkering moeten een tegenprestatie leveren door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De Gemeenschapslijst vindt het belangrijk dat mensen met een bijstandsuitkering ook deelnemen aan de maatschappij en niet in een isolement terechtkomen. Vrijwilligerswerk houdt mensen actief en in een arbeidsritme. Daarnaast geeft het meer kansen bij een sollicitatie.

Moet wel mogelijk zijn. Mensen moeten enigszins gemotiveerd iets doen en moeten er ook toe in staat zijn. Als iemand een uitkering ontvangt mag je er altijd iets tegenover stellen.

Promoten van vrijwilligerswerk kan altijd, maar ‘moeten’ gaat ons te ver.

Is allang geregeld. Mede dankzij de inzet van de PvdA hebben we dit regionaal omgebogen naar een ‘wederdienst’ waarin aansluiten bij de talenten en mogelijkheden centraal staan. En dat werkt uitstekend.

Wij vinden het niet meer van deze tijd dat mensen met een uitkering daar niets voor hoeven te doen. We willen een maatschappij waarin iedereen meetelt en meedoet, vrijwilligerswerk is daar een goede oplossing voor.

Zeer afhankelijk van de situatie, niet iedereen kan dit. Vaak overkomt je een dergelijke situatie.

Stelling 8

Er moet meer geld worden vrijgemaakt om jongeren met problemen te helpen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De Gemeenschapslijst vindt het belangrijk dat we naast het voorkomen van problemen bij jongeren snel hulp bieden aan jongeren met problemen om te voorkomen dat ze afglijden. Snel hulp op maat dus en preventief meer inzetten op weerbaarheid!

Maar geld alleen is niet altijd de oplossing. Mogelijkheden bieden kost niet altijd geld.

Wij staan achter het beleid dat de gemeente Someren hierin volgt, meer geld vrijmaken kan altijd als blijkt dat het beleid niet voldoet. Mocht dit laatste het geval zijn, dan zien wij geen probleem om meer geld vrij te maken.

PvdA Someren heeft vooral gekozen om meer geld te besteden aan het voorkómen van problemen bij jongeren. En als het nodig is, de best mogelijke zorg zo dichtbij mogelijk. Dus niet zomaar meer geld uitgeven, maar slimmer besteden en slimmer samenwerken.

Dit zit voor een groot gedeelte niet bij de lokale overheid. Wij denken dat er voldoende regels en wetten zijn waarin dit nu geregeld is. Uiteraard indien nodig moet je altijd kijken of je daar nog wat extra moet doen maar dan moeten nut en noodzaak wel aanwezig zijn.

Eerst vaststellen dat er een tekort is, incidenten oplossen en bij voorkeur insteken op preventie.

Stelling 9

Alle nieuw te bouwen wijken zouden niet langer op gas aangesloten moeten worden.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Mooi voorbeeld is de nieuwe wijk Groote Hoeven. De Gemeenschapslijst realiseert zich dat dan de bouwkosten gaan oplopen. Maar daarvoor kan bij de gemeente een duurzaamheidslening worden afgesloten.

Indien mogelijk natuurlijk. Beter voor het milieu en toekomstbestendig. Wel moet dit in verhouding staan tot het kostenplaatje.

De gemeente heeft een duurzaamheidsambitie en vooruitlopend op landelijk beleid is dit wat ons betreft geen vraag meer. Zie Groote Hoeven. Bestaande nieuwbouwwijken gasloos maken is een brug te ver.

Klimaatverandering is een feit, ingrijpen is noodzakelijk. Kiezen voor ‘zonder gas’ helpt hierbij zeer zeker. Maar het is niet genoeg. Er zijn veel meer pro-groene maatregelen en gedrag nodig om samen energieneutraal te worden.

Als je een duurzaamheidsslag wil maken dan is een eerste belangrijke stap dat je nieuwe wijken voortaan op deze manier aansluit. Zeker nu er voldoende alternatieven voorhanden zijn om dit tegen redelijke kosten uitvoerbaar te maken.

In principe nobel streven en dus mee eens. Maar wordt door regering geregeld.

Stelling 10

Windmolens en zonneparken zijn beide welkom binnen de gemeente.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De Gemeenschapslijst wil dit alleen op plaatsen die daarvoor geschikt zijn. Zonnepanelen bij voorkeur op daken. Nog maar 6% van alle daken in Someren hebben zonnepanelen. Dus moeten we daar eerst op inzetten. De gemeente zou ook grote daken van bedrijven kunnen huren om zonnepanelen op te leggen.

Windmolens zijn zonder subsidie niet rendabel. Zonnepanelen ziet Leefbaar Someren het liefst op daken en niet in ons buitengebied, zodat er dan zo min mogelijk lelijke zonneparken zichtbaar zijn. Ook moeten we ontwikkelingen op het gebied van andere manieren van energieopwekking blijven volgen.

De gemeente Someren heeft op voordracht van ons de afspraak gemaakt om eind 2018 de duurzaamheidsambitie te vertalen in aantallen panelen en windmolens. Dus ja, ze zijn welkom. Someren moet echter in 2050 energieneutraal zijn. Dit is een immense opgave die niet alleen op ons eigen grondgebied fysiek kan worden verwezenlijkt.

Ja, de voorkeur van de PvdA gaat vooral uit naar zonneënergie.

Je kunt niet in al je visies stellen dat je in 2050 energieneutraal wil zijn zonder daarbij aan te geven hoe je dat wil bereiken. In het totaalpakket van maatregelen zul je ook hierin dan je verantwoordelijkheid moeten nemen.

Er zijn vele alternatieven in ontwikkeling, maar we kunnen er niet altijd op wachten.

Stelling 11

Er is afgesproken dat Someren in 2050 energieneutraal moet zijn. Dit is veel sneller te realiseren.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Als dat realistisch is dan gaat de Gemeenschapslijst dat natuurlijk Gewoon Doen! 2050 is nog ver weg, en de verwachting is dat er in die tussentijd nog nieuwe, betere duurzame initiatieven ontplooid zullen gaan worden.

Eerder realiseren zou prima zijn, maar niet ten koste van alles. Het kostenplaatje en de invloed op de leefbaarheid moeten zeker zwaar wegen.

De ontwikkelingen op het gebied van opslag en energiemanagement gaan momenteel zo snel dat je onderbuikgevoel zegt van wel. Maar daar hebben we nu nog geen zicht op.

Klimaatverandering is onvermijdelijk. Er moet alles aan gedaan worden om het af te remmen. Dat heeft onze hoogste prioriteit, en alles wat we sneller kunnen realiseren dan 2050 is wenselijk.

De nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in een steeds sneller tempo op, als gemeente moet je daar samen met je burgers op inspelen. Niet alleen door voorwaarden te stellen maar ook door te faciliteren en te ondersteunen in beleid en uitvoering.

Zo snel mogelijk is goed streven. Eerst de alternatieven in beeld brengen en dan kiezen wat haalbaar is en gedragen wordt.

Stelling 12

Duurzaamheid moet bovenaan het prioriteitenlijstje van de gemeente komen te staan.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De Gemeenschapslijst wil allerlei nieuwe initiatieven en innovaties daarvoor een kans bieden.

Er zijn nog zoveel zaken die belangrijker zijn voor de inwoners van Someren. Bovenaan is dus wel te hoog op de prioriteitenlijst.

Duurzaamheid in hele brede zin is zeker belangrijk de komende jaren. Maar we willen ervoor zorgen dat er van redelijkheid en billijkheid wel sprake blijft. Financieel ‘gouden’ oplossingen hebben niet onze voorkeur. Lokaal de opgave oppakken en regelen met de omgeving.

Klimaatverandering is onvermijdelijk. Er moet alles aan gedaan worden om het af te remmen. Heeft onze hoogste prioriteit. We moeten er alles aan doen om de wereld, dus ook Someren, goed door te geven aan volgende generaties.

Duurzaamheid is belangrijk maar sociale voorzieningen en leefbaarheid zijn minstens zo belangrijk en niet altijd aan duurzaamheid te koppelen. Daar waar duurzaamheid een onderdeel is vinden wij dat je er maximaal op mag inzetten maar wel met oog voor de financiële haalbaarheid.

Beter: duurzaamheid integreren in alles wat je doet. Maar wel haalbaar en betaalbaar, kijken naar wat is de grens en de prijs.

Stelling 13

Een kermisattractie zou alleen een vergunning voor Someren-dorp moeten krijgen als ze ook in de kleine kernen komen te staan.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De Gemeenschapslijst vindt dat belangrijk voor de basisattracties zoals de draaimolen, autoscooter, rups e.d. We moeten ervoor waken dat we dit aan alle attracties gaan opleggen want dit zou ten koste kunnen gaan van de kermis in Someren. De kermissen in de kleine kerkdorpen moeten op een andere innovatievere manier geëxploiteerd gaan worden.

De kermis in zijn huidige vorm heeft waarschijnlijk zijn langste tijd gehad. Combineer de kermis met andere activiteiten (bijvoorbeeld braderie, Kennedymar), zodat er een groter evenement ontstaat met kermis als onderdeel daarvan. In Duitsland gebeurt dit al veel en met succes.

Niets aan toe te voegen, dit is de enige manier om deze jarenlange traditie overeind te houden. Wij vinden dat de gemeente altijd verantwoordelijk moet blijven voor de komst van de juiste attracties.

Een kermis blijft overeind als inwoners die ook goed bezoeken. Het is dus meer aan de mensen zelf dan aan de gemeente.

Voor een aantal attracties kunnen wij ons dit voorstellen, maar wij denken dat dit niet voor alle attracties haalbaar is omdat de oppervlakte van de kermis in de kernen niet gelijk is aan die van het dorp. maar dit is 1 van de maatregelen die ervoor kan zorgen dat de kermis in de kernen blijft bestaan.

Wordt door de nieuwe kermismeester reeds in gang gezet.

Stelling 14

De gemeente Someren moet meer geld vrijmaken voor cultuur.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De Gemeenschapslijst wil kansen bieden aan nieuwe initiatieven om op te kunnen starten. Er moet ook ruimte zijn om kleine verenigingen te kunnen behouden.

Cultuur is belangrijk, maar de bal ligt niet altijd bij de gemeente. Verenigingen kunnen hier ook een rol in spelen zonder dat dit veel extra geld hoeft te kosten.

De cultuurnota van de gemeente Someren onderschrijven wij volledig. Maar mocht er een mooi initiatief zijn dan willen we naar dat plan kijken en er gelden voor beschikbaar stellen. Cultuur bevordert de leefbaarheid.

Cultuur is een groot goed voor de hele gemeente. Cultuur zorgt voor verbinding, ontmoeting, vernieuwing en geluk. Onze kinderen kunnen er niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom meer ruimte en dus geld voor cultuur op scholen.

Indien blijkt dat er op een bepaald vlak behoefte is aan meer geld voor cultuur dan is dit bespreekbaar, maar om vooraf zonder onderbouwing te stellen dat er meer geld vrijgemaakt moet worden vinden wij te ver gaan. Nut en noodzaak zullen aangetoond moeten worden.

Investeren in cultuur is nodig. Hoeft niet per se met geld.

Stelling 15

Om de leegstand van stallen tegen te gaan moet de gemeente soepeler omgaan met bestemmingsplanwijzigingen voor die locaties, zodat daar bijvoorbeeld bedrijven in de recreatieve en toeristische sector aan de slag kunnen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De Gemeenschapslijst is het hier helemaal mee eens. Kleine bedrijfjes zouden kunnen opstarten om later op een industrieterrein te kunnen doorgroeien. Recreatie willen we volop de ruimte bieden als nieuwe economische drager in ons buitengebied.

Het ligt er natuurlijk wel aan wat voor bedrijven en hoeveel. Het buitengebied moet geen uitgestrekt bedrijventerrein of opslagplaats worden. De uitstraling die ons buitengebied nu heeft, mag niet te veel aangetast worden.

Wij willen heel ver gaan in mogelijkheden die we bedrijven bieden in ons buitengebied. Ook als daar een bestemmingsplanwijziging voor nodig is. We hechten er wel waarde aan dat spelregels voor iedereen hetzelfde gelden. We hebben derhalve groeiende moeite met de wijze waarop we het nieuwe bestemmingsplan buitengebied vorm geven.

Soepeler is niet het goede woord hier maar wel meer mogelijkheden creëren voor andere bestemmingen in de ambachtelijke, recreatieve en toeristische sfeer. Ook beëindigen hoort tot de mogelijkheden.

Dit is beleid waar ten aanzien van toeristische activiteiten al aan wordt meegewerkt.

Deze stelling druist in tegen de afgesproken ontsteningsdoelstelling.

Stelling 16

De gemeente moet in het buitengebied meer mogelijkheden creëren om andere bedrijven de mogelijkheid te bieden om op die plekken te starten.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De Gemeenschapslijst vindt dat dit kan in bestaande gebouwen die leegkomen. Of in nieuwbouw bij bestaande bedrijven na sloop van oude gebouwen.

Het ligt er natuurlijk wel aan wat voor bedrijven en hoeveel. Het buitengebied moet geen uitgestrekt bedrijventerrein of opslagplaats worden. De uitstraling die ons buitengebied nu heeft, mag niet te veel aangetast worden.

Wij verwachten een groei in gebruik door zonneparken, tuinbouw en bedrijvigheid, niet zijnde agrarisch of agrarisch verwant, die wij ook de ruimte willen bieden. Het provinciaal beleid laat dit toe. Het buitengebied kan zo een forse bijdrage leveren aan werkgelegenheid en ook een kraamkamer worden voor de Brainport-regio.

Moet kunnen, maar geen uitbreiding van bebouwing, en beperking van milieucategorie en goede natuurlijk hoogwaardige en biodiversiteitversterkende landschappelijke inpassing.

Wij vinden dat ook kleine bedrijvigheid tot milieucategorie 2 zich hier conform provinciaal beleid moet kunnen vestigen. Zeker nu er in Someren geen industriegrond meer voorhanden is, en de provincie ook geen nieuwe industrieterreinen toelaat.

Nieuwe economische dragers zoals een speeltuin, museum, zorgboerderij en kinderopvang bieden nog veel mogelijkheden.

Stelling 17

Er moeten duidelijke grenzen worden gesteld aan de omvang van de veestapel in Someren.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Er zullen de komende jaren veel agrarische bedrijven gaan verdwijnen omdat die deelnemen aan de zogenaamde stoppersregeling. De veestapel zal daardoor verder teruglopen. Daarnaast zullen bedrijven die wel doorstarten veel moeten investeren in dierenwelzijn en maatregelen moeten treffen om de uitstoot van geur, ammoniak en fijnstof tegen te gaan.

In het belang van onze gezondheid en het dierenwelzijn is veel aandacht en regelgeving op zijn plaats.

Duidelijke grenzen is niet zo’n probleem, maar het moet wel haalbaar zijn. Je maakt met deze onhaalbare, provinciale eisen een sector kapot.

Absoluut. Sowieso geen groei en waar mogelijk reduceren. Ook samenvoegen van oude, vervuilende bedrijven naar moderne, grote, milieuvriendelijke bedrijven.

Someren heeft een gezonde agrarische sector en dat moet zo blijven. Wij hebben niet de indruk dat er naast de huidige regelgeving nog extra maatregelen nodig zijn.

Is autonoom economisch proces -> geen verantwoordelijkheid van lokale overheid. Hoe meet je de omvang (aantallen, financiën)?

Stelling 18

In het buitengebied moeten recreatie en toerisme als economische pijlers minstens zo belangrijk worden als landbouw.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Zeker! Hierin ziet de Gemeenschapslijst een mooie uitdaging voor recreatieve ondernemers. Aan de gemeente de taak om kansen te bieden en dit op allerlei wijze te faciliteren.

Toerisme en recreatie waar gewenst en mogelijk toestaan en stimuleren. Of toerisme en recreatie minstens zo belangrijk of belangrijker worden dan landbouw hangt vooral af van de ondernemers en animo bij de toeristen en recreanten. Camperplaatsen die er nog steeds niet zijn kunnen hier een rol in spelen.

Wij verwachten een groei in gebruik door zonneparken, tuinbouw en bedrijvigheid, niet zijnde agrarisch of agrarisch verwant, die wij ook de ruimte willen bieden. Het provinciaal beleid laat dit toe. Het buitengebied kan zo een forse bijdrage leveren aan werkgelegenheid en ook een kraamkamer worden voor de Brainport-regio.

Sterk inzetten op recreatieve en toeristische ontwikkeling. Someren Natuurlijk!

Het buitengebied van Someren beslaat een enorm oppervlakte waar een gezonde mix moet zijn tussen agrarische bedrijvigheid, bedrijvigheid, natuur en recreatie. Dat is wat het Somerense landschap voor recreanten en toeristen zo aantrekkelijk maakt. Op 1 of 2 pijlers gaan zitten verstoord deze balans, en daarmee wordt het gebied voor de toerist of recreant juist minder aantrekkelijk.

Ruimte voor iedereen in ons mooie buitengebied.

Stelling 19

Ook de burger draagt verantwoordelijkheid bij de aanpak van wateroverlast, de gemeente moet burgers daarom stimuleren verstening tegen te gaan.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De Gemeenschapslijst wil door voorlichting te geven aan burgers en het gratis beschikbaar stellen van grindkoffers dit samen oplossen. Wij zijn een grote tegenstander van de zogenaamde “tegeltax”. Wij willen positief stimuleren. Dus belonen en niet straffen.

Indien we steeds meer verharden in onze tuinen, krijgen we ook meer wateroverlast. Er ligt een taak bij de gemeente, maar ook bij de inwoner. Door gezamenlijk ongedwongen op te trekken behaal je wat ons betreft het beste resultaat.

Wij denken aan een subsidieregeling die het afkoppelen van hemelwater stimuleert bij burgers en bedrijven, zowel op daken als in tuinen.

Het wateroverlastprobleem lossen we alleen samen op, inwoners, bedrijven, gemeente én waterschap. Daar gaan we zwaar op inzetten.

Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen aan het oplossen en voorkomen van wateroverlast. De gemeente zal de burger daarbij moeten voorlichten en ondersteunen, dit kan bijvoorbeeld door goed gedrag te belonen middels korting op de rioolheffing.

Stelling 20

De gemeente zou voor ieder huishouden een regenton beschikbaar moeten stellen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De Gemeenschapslijst wil niet alleen een regenton maar ook grindkoffers gratis ter beschikking stellen. Dit zijn geen extra kosten voor de gemeente want het levert de gemeente ook geld op omdat ze het regenwater niet hoeven af te voeren. Het transporteren van water naar de rioolzuivering kost 2 keer geld, een keer om het ernaartoe te brengen en een keer om het te zuiveren. Dus bij de woning infiltreren in de grond is de beste oplossing.

Leefbaar Someren vindt deze stelling erg beperkt.Een regenton beschikbaar stellen is slechts een van de dingen die de gemeente kan doen. Ook materialen ten behoeve van andere manieren om de afwatering op eigen terrein te bevorderen kunnen door de gemeente ondersteund en gefaciliteerd worden.

Wij geloven meer in een subsidieregeling als stimuleringsmaatregel.

Niet alleen een regenton of een andere voorziening waardoor het regenwater opgevangen wordt, maar ook begeleiding, groeps- en buurtgewijs om gebruik goed te laten verlopen.

Wateroverlast zal dit niet tegengaan, als een ton vol is loopt hij over en zal het probleem blijven bestaan. Het zal er hooguit aan bijdragen dat wij zuiniger met leidingwater omgaan. Wij vinden dat er nog belangrijkere zaken te regelen zijn in Someren waar we ons geld beter aan uit kunnen geven.

Zeer afhankelijk van de locatie, legio mogelijkheden om te bufferen.

Stelling 21

Om wateroverlast tegen te gaan moeten er bijvoorbeeld bij bedrijfspanden meer groene daken komen, hiervoor moet de gemeente een financiële regeling opzetten.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Dit zou van de Gemeenschapslijst onderdeel mogen uitmaken van de duurzaamheidslening. Hierdoor kunnen de extra kosten tegen een lage rente worden gefinancierd.

Financiële regelingen zijn lang niet altijd de oplossing. Het zou een van de maatregelen moeten zijn. Zo kun je voorzieningen voor waterafvoer in een vergunning opnemen. Kost niets.

Wij denken aan een subsidieregeling die het afkoppelen van hemelwater stimuleert bij burgers en bedrijven, zowel op daken als in tuinen.

Daar waar ook bedrijven hun wateropgave op eigen terrein oplossen waardoor wateroverlast in de buurt voorkomen wordt, kan een bijdrage wenselijk zijn. Voor nieuwe gebouwen geldt dat zij moeten voorzien in opvang en verwerking van het eigen regenwater.

Wij vinden dit een goede manier om in het waterprobleem en in het kader van duurzaamheid een stukje van de oplossing te bieden. De oplossing zou wat ons betreft zitten in het geven van korting op leges als bij de bouw/verbouw van panden aan voldoende duurzaamheidsdoelstellingen wordt voldaan.

Zeker goed, maar dit biedt geen oplossing voor wateroverlast in de kernen. Bedrijven liggen elders.

Stelling 22

Ook het winkelcentrum van Someren heeft te maken met leegstand. De gemeente Someren moet het beleid omtrent deze straat en de rest van het winkelgebied aanpassen zodat de lege panden ook makkelijk een andere bestemming dan winkel kunnen krijgen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De Gemeenschapslijst vindt dit belangrijk hoewel, er zijn binnen de bestemming “Centrum” al heel veel mogelijkheden. Zoals wonen, horeca, kantoor enz. We dagen ondernemers en pandeigenaren dan ook uit om met nieuwe ideeën te komen.

Inderdaad de winkeliers zijn verantwoordelijk voor de aantrekkelijkheid met de gemeente als partner. De gemeente is verantwoordelijk voor het creëren van de juiste voorwaarden, zoals veilige en voldoende parkeerplaatsen en wandelroutes. Zeker niet te vergeten: goed onderhoud van de winkelstraat.

Het kernwinkelgebied in Someren loopt van het Postelplein tot aan het Wilhelminaplein. De invulling van dit kernwinkelgebied is al jaren lastig. Wij zijn bereid om het bestaande beleid ter discussie te stellen en waar nodig aan te passen.Verder zijn wij van mening dat we in Someren een Centrummanager als kartrekker, verbinder en 'projectmanager' aan moeten stellen voor een bepaalde periode. Deze heeft als taak om alle belanghebbenden te verbinden en zo afspraken te maken over openingstijden, invulling, inrichting en leegstandbeleid.

De PvdA kiest voor een hart van Someren waar naast winkelen, ook ontmoeten en verblijven centraal staan. Dat vraagt niet alleen om meer mogelijkheden in het bestemmingsplan, maar ook dat er anders verbouwd en gebouwd mag worden. Mogelijk met meer bouwlagen waardoor er ook meer levensloopbestendige appartementen kunnen komen.

Wij vinden het belangrijk dat er eerst een goede nieuwe integrale visie voor de winkelstraat en de kern van Someren wordt gemaakt. Als daaruit vervolgens blijkt dat functies moeten worden aangepast dan is dat voor ons geen probleem.

Met nuances omkleedt. Wel meenemen in de op te stellen centrumvisie. Centrumvisie is eerst nodig.

Stelling 23

De aantrekkelijkheid van de winkelstraat is de verantwoordelijkheid van de winkeliers die daar gevestigd zijn. De gemeente moet slechts een ondersteunende rol innemen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De Gemeenschapslijst vindt dat de gemeente naast een ondersteunende rol ook de centrummanager mee moet financieren. Daarnaast zal de gemeente samen met pandeigenaren en winkeliers mee moeten investeren in een gezellig winkelcentrum.

Inderdaad de winkeliers zijn verantwoordelijk voor de aantrekkelijkheid met de gemeente als partner. De gemeente is verantwoordelijk voor het creëren van de juiste voorwaarden, zoals veilige en voldoende parkeerplaatsen en wandelroutes. Zeker niet te vergeten: goed onderhoud van de winkelstraat.

Fysieke aantrekkelijkheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de winkeliers samen met de gemeente. Wij zijn wel bereid om het bestaande beleid ter discussie te stellen en waar nodig aan te passen. Verder zijn wij van mening dat een Centrummanager als kartrekker, verbinder nodig is.

De PvdA kiest voor een hart van Someren waar naast winkelen, ook ontmoeten en verblijven centraal staan. Samen met alle betrokkenen, óók jongeren, willen we creatief en ruimdenkend plannen daarvoor maken.

De gemeente zal samen met de ondernemers en de burgers moeten kijken hoe zij de winkelstraat en het plein aantrekkelijk kunnen maken. Dat mag verder gaan dan alleen een ondersteunende rol maar ook van de ondernemers mag de nodige inzet worden verwacht.

Gemeente heeft óók verantwoordelijkheid. Eerst goed kijken naar gedeelde verantwoordelijkheid. Gezamenlijk opstellen centrumvisie is eerste stap.

Stelling 24

De lokale lasten moeten omlaag, ook als dat ten koste gaat van de serviceverlening.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De Gemeenschapslijst heeft de afgelopen periode nog voorgesteld om de belasting met 5% te verlagen. Helaas heeft ons voorstel geen meerderheid gekregen. De gemeente Someren moet een efficiënte gemeente worden waarbij dienstverlening aan de inwoners voorop staat. Wij zijn van mening dat we hier nog best wat slagen in kunnen maken.

De lasten moeten omlaag indien ook maar enigszins mogelijk. Verlaging van de lasten hoeft lang niet altijd een verslechtering van de service van de gemeente naar de burger toe in te houden.

Wij zijn tegen onnodige lastenverhogingen. Someren hoeft qua woonlasten niet de duurste uit de regio te worden. Niet acceptabel is dat de lasten onnodig stijgen. Door samenwerken en efficiëntie verandert er wel wat in het gemeentehuis, maar dit mag op de lange termijn niet ten koste gaan van de serviceverlening.

Een goede kwaliteit van dienst- en serviceverlening mag van de gemeente worden verwacht. Als daarvoor de hoogte van de belastingen op het huidige peil moet blijven is dat zo.

Wij zijn van mening dat de serviceverlening in Someren op hetzelfde peil kan blijven zonder dat de lokale lasten stijgen. Indien mogelijk zijn wij er altijd voorstander van om de lasten voor de burgers te verlagen.

Serviceverlening kost geld! We doen een appel op het solidariteitsbeginsel, we doen het samen met en voor elkaar.

Stelling 25

De financiële reserves van de gemeente Someren mogen de komende periode worden aangeboord om extra plannen te kunnen realiseren.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De Gemeenschapslijst heeft de afgelopen periode diverse voorstellen gedaan om extra te investeren als gemeente. Bijvoorbeeld in glasvezel in ons buitengebied waardoor we gratis glasvezel aan onze inwoners hadden kunnen aanbieden. Maar door het gebrek aan lef bij de meerderheid moet nu €1815,- per aansluiting worden betaald. Dat dit mogelijk was geweest bewijst Deurne nu. Daar krijgen ze wel gratis glasvezel.

Hoeveel wil je aanspreken. Ook in de toekomst willen we een goede financiële basis hebben. Je kunt dus niet onbeperkt uit de pot graaien. Alleen indien verantwoord dus.

Gelukkig heeft Someren voldoende reserves door jarenlang verantwoord besturen. De afgelopen jaren is hier flink op ingeteerd. Investeren mag, maar wel verantwoord en in alle dorpen.

Reserves kunnen dienen om te investeren. Het rendement daarvan kan op termijn weer een besparing zijn. Maar ook een sociaal maatschappelijk rendement (bijvoorbeeld betere preventie, aanpak eenzaamheid, verhoging veiligheid) kan doel zijn van een financiële investering.

Someren beschikt over een hele hoop reserves in diverse potjes. Het is wat ons betreft niet altijd noodzakelijk om deze reserves allemaal aan te blijven vullen. Door slim investeren nu kan het de leefbaarheid bevorderen en kunnen plannen die anders moeten worden doorgeschoven eerder worden gerealiseerd.

Afhankelijk van doelstellingen financieel beleid is investeren uit reserves soms nodig.

Onderzoek voltooid

Klik op "Ga verder" en kom erachter welke politieke partij het beste bij u past.
Uw antwoorden worden vergeleken met de standpunten van de volgende politieke partijen:

- Lijst Someren-Heide
- Wij zijn Someren/VVD
- PvdA Someren
- Gemeenschapslijst
- Leefbaar Someren
- Zummers Belang/CDA
Creative Commons-Licentie
Lokale Stemwijzer van LokaalNieuwsnet B.V. is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Gebaseerd op een werk op https://lokalestemwijzer.nl/.